Szanowni Państwo,

Przyjęliśmy jedno zlecenie od firmy Brandtner Industries GmbH z siedzibą w Klagenfurt am Wörthersee. Firma jest zarejestrowana w Austrii, jednak sporo prac wykonuje w Niemczech.

Nasza firma była ich podwykonawcą.

W tym roku na początku kwietnia dostaliśmy od nich zlecenie na 6 ślusarzy/spawaczy. Pracę wykonaliśmy i zakończyli terminowo. Wszystkie formalności zostały dochowane. Mamy zlecenie, Podpisane listy godzin, wymagane A1 i Freistellungsbescheinigung. 

Prace zostały odebrane, co zostało potwierdzone przez jednego z właścicieli firmy. 

Przestrzegam Państwa przed współpracą z tą firmą. Firma po 2 tygodniach od terminu zapłaty za fakturę stwierdziła, że „klient był niezadowolony”. Niestety często mamy do czynienia z niepłacącymi klientami w Niemczech.

Wiele firm poszukuje zleceniodawców za granicą - w przypadku Polski naszym najczęstszym partnerem są właśnie Niemcy. Współpraca może przebiegać bardzo różnie. W większości wszystko układa się dobrze - niestety czasami – tak jak w przypadku współpracy z Firmą Brandter Industries, po zakończonej pracy, po 2 tygodniach zalegania z zapłatą rachunku pojawiły się argumenty, że „klient był niezadowolony”. Skontaktowaliśmy się z klientem naszego klienta. Ten wysłał mal do naszego klienta, że nie mieli żadnych zarzutów co do pracy. Zatem już wiemy, że była to próba wyłudzenia pieniędzy – przymuszenia do 30% rabatu, co jest absurdem.

Ten tekst ma stanowić ostrzeżenie dla innych polskich firm, które trafią na tą austriacką Firmę Brandter Industries.

====

AUF DEUTSCH:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben einen Auftrag von Brandtner Industries GmbH mit Sitz in Klagenfurt am Wörthersee angenommen. Das Unternehmen ist in Österreich registriert, führt aber viele Arbeiten in Deutschland aus.

Unser Unternehmen war ihr Unterauftragnehmer.

Anfang April dieses Jahres erhielten wir von ihnen einen Auftrag für 6 Schlosser/Schweißer. Wir führten die Arbeiten aus und sie wurden pünktlich fertig. Der gesamte Papierkram wurde erledigt. Wir haben den Arbeitsauftrag, unterschriebene Stundenlisten, die erforderliche A1 und Freistellungsbescheinigung.

Die Arbeit wurde angenommen, was von einem der Inhaber des Unternehmens bestätigt wurde.

Ich würde Sie davor warnen, mit dieser Firma zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen erklärte 2 Wochen nach Fälligkeit der Rechnung, dass "der Kunde unzufrieden" sei. Leider haben wir es in Deutschland oft mit nicht zahlenden Kunden zu tun.

Viele Unternehmen suchen sich Auftraggeber im Ausland - im Fall von Polen ist Deutschland unser häufigster Partner. Die Zusammenarbeit kann sehr unterschiedlich sein. In den meisten Fällen läuft alles gut - manchmal leider auch nicht, wie im Fall der Zusammenarbeit mit Brandter Industries. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren und die Rechnung 2 Wochen lang nicht bezahlt wurde, gab es Argumente, dass "der Kunde unzufrieden" sei. Wir setzten uns mit dem Kunden unseres Kunden in Verbindung. Dieser schickte unserem Kunden ein Schreiben, dass er keine Beschwerden über die Arbeit hatte. Wir wissen also bereits, dass dies ein Versuch war, Geld zu erpressen - um einen Rabatt von 30% zu erzwingen, was absurd ist.

Dieser Text sollte als Warnung für andere polnische Unternehmen dienen, die auf dieses österreichische Unternehmen Brandter Industries stoßen.

14 May 2024; Hits: 18